อบรมการกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อบรมการกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

        เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรด้านการประกันคุณภาพกรศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระบบ CHE QA Online และสามารถกรอกข้อมูล SAR CAR และ CDS ในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ได้รับเกียรติจากคุณพัชราภรณ์ ศรีบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

[ภาพกิจกรรม]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ