โครงการรักรักษ์ทะเล

โครงการรักรักษ์ทะเล

        เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : โครงการรักรักษ์ทะเล ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ภาพกิจกรรม]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ