โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

        เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และการลงทะเบียนเรียน ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย 

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ