ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายและทุนการศึกษา และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาและการขอใช้เครื่องมือกลางของคณะในการทำผลงานวิจัย ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมต้อนรับด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ