โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marxan-Z Regional Training Workshop”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marxan-Z Regional Training Workshop”

        ศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ICM) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Partnership in Environment Management in the Sea of East Asia (PEMSEA) และ Korea Maritime Institute (KMI) จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marxan-Z Regional Training Workshop” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมปฏิบัติการ “Marxan-Z Regional Training Workshop” ร่วมกับสมาชิกจาก PEMSEA Learning centers เพื่อประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลสำหรับการวางแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งในระดับภูมิภาค โดยวิทยากรจาก KMI มีหน่วยงานทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เชาวน์ มณีวงศ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับผู้เข้าอบรม

[ภาพกิจกรรม]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ