โครงการ KM อบรมเชิงปฏิบัติการทำ Road Map สู่องค์กรที่เป็นเลิศ EdPEx

โครงการ KM อบรมเชิงปฏิบัติการทำ Road Map สู่องค์กรที่เป็นเลิศ EdPEx

        ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการ KM อบรมเชิงปฏิบัติการทำ Road Map สู่องค์กรที่เป็นเลิศ EdPEx เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx ให้เป็นไปในแนวปฏิบัติและทิศทางเดียวกันและสามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx จนสามารถนำไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ